Upadłość osoby fizycznej – kto i jak może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość osoby fizycznej – kto i jak może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłość konsumencka to szansa dla podmiotów, którzy nie są przedsiębiorcami na oddłużenie i powrót do normalnego życia.

Upadłość konsumencka – podstawa prawna

Upadłość konsumencka, czyli upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej to rozwiązanie, które zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego w 2009 roku, mocą ustawy z 5 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Zasadniczym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika i umożliwienie mu powrotu do normalnego funkcjonowania. Jak pokazują statystyki z możliwości tej korzysta wielu Polaków. Zgodnie z danymi w 2022 roku ogłosiło ją 15,6 tys. dłużników, co jest wprawdzie drugim do 2015 roku wynikiem – liczba bankructw spadła zatem względem roku 2021 – niemniej jednak nadal jest ona ogromna.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa. Oznacza to, że dokonuje ona z przedsiębiorcą czynności, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Warunkiem prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest ponadto nieprowadzenie działalności w chwili składania wniosku, ale – co warte podkreślenia – prowadzenie jej w przeszłości nie wyklucza takiej możliwości. Aby móc ogłosić upadłość konsumencką osoba fizyczna musi jedynie zamknąć działalność gospodarczą przed dniem złożenia wniosku.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencką może ogłosić dłużnik, który jest niewypłacalny. Dłużnikiem niewypłacalnym jest zaś osoba, która utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że ma to miejsce wtedy, gdy opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzy miesiące.

W razie zaistnienia niewypłacalności dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek składany jest na formularzu urzędowym, a poza drukiem należy załączyć do niego dokumenty potwierdzające zadłużenie i trudną sytuację finansową. Dłużnik, jego pełnomocnik lub wierzyciel dłużnika mogą złożyć wniosek osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłać go za pośrednictwem poczty.

Koszty ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest kosztotwórcze. Wydaje się być to całkowicie uzasadnione, bowiem ogłoszenie ma być szansą na wyjście z długów, a zatem nie może dodatkowo obciążać dłużnika będącego w trudnej sytuacji finansowej.

Zasadniczy koszt to wydatek rzędu 30 zł, który dłużnik musi ponieść z tytułu opłaty za złożenie wniosku ogłoszenie upadłości. Na etapie składania wniosku, ani też w trakcie postępowania nie ma już obowiązku uiszczania innych opłat.

Dodaj komentarz